Pobierz program PITy 2017

Ponad 5 mln
prawidłowo rozliczonych podatników

  • kreator pit
  • podpowiedzi przy wypełnianiu
  • autoweryfikacja

Przeczytaj nasz artykuł, aby zrobić korektę zeznania PIT przez Internet

Pobierz formularz w formacie PDF

Korekta deklaracji PIT jest sposobem na poprawienie wcześniej popełnionych błędów w deklaracji podatkowej z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. W ten sposób można też uzupełnić swój wcześniejszy PIT o dodatkowe, nieujęte wcześniej źródła przychodów oraz skorzystać z ulg i preferencji w opodatkowaniu. Skorygować można deklarację PIT złożoną w formie papierowej w urzędzie skarbowym, jak i zeznanie PIT przez internet. W niniejszym artykule pokażemy, w jaki sposób skorygować deklarację online, bez konieczności wizyty w urzędzie lub na poczcie, celem wysyłki papierowego formularza korekty listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

Po co nam korekta?

Literówki popełnione w rocznej deklaracji podatkowej PIT tak naprawdę są nieistotne z punktu widzenia fiskusa. Są one traktowane przez urzędników jako oczywiste błędy i mogą zostać szybko naprawione we własnym zakresie. Dzięki temu podatnik nie jest wzywany przy każdym nawet najmniejszym błędzie do urzędu, celem własnoręcznej korekty zeznania.

Jednak są i takie błędy, których popełnienie ma znaczący wpływ na kształt całego rozliczenia i może powodować zmiany w zakresie prawidłowej kwoty przychodu, podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jak i kwoty podatku należnego fiskusowi. Wtedy poprawa błędów jest konieczna i to jak najszybciej, najlepiej przed upływem terminu przeznaczonego na rozliczenie roczne, co pozwoli uniknąć nałożenia na podatnika ustawowych odsetek za zwłokę czy kary pieniężnej z tytułu popełnionego wykroczenia lub przestępstwa skarbowego.

Formalne ramy korekty

W zasadzie to każdy podatnik ma prawo do dokonania korekty rozliczenia rocznego PIT. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik może dokonać korekty zeznania PIT bez względu na typ błędu i jego skalę oraz fakt, czy błąd był wynikiem celowego czy nieumyślnego działania. Podatnik zgodnie z obowiązującymi przepisami ma prawo do korekty zeznania rocznego wielokrotnie, bez górnego limitu składanych korekt.

Korekta danego rozliczenia podatkowego jest możliwa przez 5 kolejnych lat, a termin ten jest liczony od chwili zakończenia roku kalendarzowego, w którym zeznanie pierwotne trafiło do urzędu skarbowego. Korekta pozwoli na poprawę błędów, jak i na uzupełnienie wcześniej podanych danych. Jeśli skorygowane zeznanie podatkowe trafi do urzędu skarbowego jeszcze w terminie rozliczenia właściwym dla danego roku podatkowego, podatnik nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za zwłokę, ponieważ ta w ogóle nie powstanie, jeśli w odpowiednim czasie uiści na konto fiskusa należny podatek.

Jak zrobić korektę deklaracji PIT przez internet?

Korekta deklaracji podatkowej PIT może być składana na papierowym druku lub jako e-deklaracja podatkowa roczna. Obie mają taką samą moc prawną i będą zaakceptowane przez fiskusa jako równoprawne rozliczenia. Aby złożyć korektę zeznania PIT przez internet, w programie do wypełniania e-deklaracji należy oznaczyć, że będzie to „korekta zeznania”, nie zaś „złożenie zeznania”.

Wszystkie pozostałe pola deklaracji podatkowej wypełnia się tak samo, jak przy zeznaniu pierwotnym, z tym że trzeba wpisać poprawne wartości w każde pole albo uzupełnić deklarację o wartości i informacje, które wcześniej nie zostały w niej ujęte. Program e-deklaracji sam obliczy nową podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz podatek należny fiskusowi i ewentualny zwrot podatkowy.

Weryfikacja tożsamości podatnika

W przypadku korekty deklaracji podatkowej lub złożenia pierwszej deklaracji online należy podać celem weryfikacji tożsamości podatnika, kwotę przychodu z poprzedniego roku podatkowego. W ten sposób zweryfikuje on swoją tożsamość i wyśle korektę deklaracji podatkowej przez internet do urzędu skarbowego.

Obecnie fiskus nie wymaga już, aby uzasadniać w e-deklaracji czy rozliczeniu papierowym, dlaczego posługujemy się korektą. Ma jednak prawo wezwać podatnika do złożenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących składanej korekty rozliczenia rocznego. Wtedy podatnik powinien udać się do właściwego względem swojego miejsca zamieszkania urzędu skarbowego, celem złożenia stosownych wyjaśnień.

Jeśli w wyniku dokonanej korekty zeznania PIT powstanie niedopłata podatkowa, podatnik powinien w możliwie jak najkrótszym czasie uiścić brakującą kwotę na konto urzędu skarbowego. Jeśli niedopłata wyjdzie na jaw w korekcie złożonej po terminie rozliczenia, należy zapłacić brakujący podatek jak najszybciej, co pozwoli na zmniejszenie odsetek ustawowych od zaległości i pozwoli być może uniknąć nałożenia kary za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe.

Poradnik dla składających e-deklarację PIT po raz pierwszy

E-deklaracja PIT jest elektronicznym drukiem podatkowym, który traktowany jest przez fiskusa na równi względem formularzy papierowych. Nie ma więc z formalnego punktu widzenia żadnej różnicy czy rozliczamy swoje przychody lub dochody z zastosowaniem e-deklaracji PIT, czy klasycznego, papierowego zeznania podatkowego. Przedstawiamy poradnik, który pomoże debiutującym podatnikom w wypełnieniu poprawnie e-deklaracji rocznej PIT.

Dowiedz się, jak wypełnić PIT w programie do e-deklaracji

E-deklaracja podatkowa PIT pozwala na szybkie, łatwe i skuteczne rozliczenie się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Dziś można już z niej korzystać nawet wtedy, jeśli podatnik nie dysponuje podpisem elektronicznym z ważnym certyfikatem kwalifikacji. Wystarczy znać kwotę przychodu wykazanego w poprzednim roku podatkowym, aby skutecznie zweryfikować rozliczenie PIT przez internet i wysłać je przez pocztę elektroniczną do urzędu skarbowego. Aby tego dokonać, trzeba mieć jednak program do e-deklaracji podatkowych. Jak z niego korzystać? Jakie możliwości stwarza taki program?