Pobierz program PITy 2020

Ponad 5 mln
prawidłowo rozliczonych podatników

  • kreator pit
  • podpowiedzi przy wypełnianiu
  • autoweryfikacja

Czy w e-deklaracji podatkowej mogę skorzystać ze statusu samotnego rodzica?

Pobierz formularz w formacie PDF

E-deklaracja roczna jest traktowana przez fiskusa, w świetle obowiązującego prawa, dokładnie w ten sam sposób jak papierowy formularz PIT. Dlatego e-deklaracja może posłużyć na rozliczenie podatkowe polskich rezydentów podatkowych. Czy istnieje możliwość, aby PIT samotnego rodzica również został złożony do urzędu skarbowego w takiej formie?

 

Kto korzysta ze statusu samotnego rodzica?

Zanim przystąpimy do rozważenia, czy można złożyć preferencyjne rozliczenie podatkowe PIT przewidziane dla samotnych rodziców w formie elektronicznej, należy w pierwszej kolejności napisać, kto może korzystać ze statusu samotnej matki lub samotnego ojca w świetle przepisów podatkowych.

Fiskus uznaje, że samotne rodzicielstwo nie może być w żadnym przypadku pozorne, ale rzeczywiste. Oznacza to ponoszenie obowiązku wychowania i utrzymania dziecka przez jednego z rodziców, przy braku udziału w tym procesie drugiego rodzica. Nie ma przy tym znaczenia, czy mowa jest o samotnej matce czy samotnym ojcu dziecka bądź dzieci.

Zgodnie z przepisami status samotnego rodzica przypisywany jest tym wszystkim podatnikom, którzy obiektywnie rzecz ujmując, sami wychowują lub utrzymują dziecko, bez wsparcia nie tylko drugiego rodzica, ale i partnera lub partnerki życiowej. Przyjmuje się, że samotnym rodzicem będzie osoba, która bez wsparcia partnera, męża lub żony, ojca czy matki dziecka, wychowuje niepełnoletniego.

Na podstawie przepisów art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych trzeba powiedzieć, że status samotnego rodzica przysługuje każdej osobie, która jest rodzicem biologicznym lub zastępczym lub opiekunem prawnym, który ma obowiązek rozliczenia podatkowego z urzędem skarbowym i jest jednocześnie:  panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. Rzecz jasna samotny rodzic powinien w danym roku podatkowym, za który rozliczyć się chce na preferencyjnych zasadach, samotnie wychowywać lub sprawować pieczę zastępczą nad dzieckiem:

„1) małoletnim,

2) bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywało zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

3) do ukończenia 25 roku życia uczącym się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskało dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej”.

Jeśli dana osoba spełnia takie wymagania, to może wnioskować na piśmie o przyznanie statusu samotnego rodzica do naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Wystarczy złożyć PIT z oznaczeniem, że chce się być traktowanym jako samotny rodzic. Status ten nie jest przyznawany automatycznie podatnikom, nawet jeśli spełniają wszelkie przesłanki wymienione w przepisach.

Jak rozlicza się samotny rodzic?

Samotny rodzic może składać preferencyjne rozliczenie roczne PIT na druku papierowym, zanosząc go do urzędu skarbowego osobiście lub wysyłając pocztą (najlepiej listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru), albo też posługując się elektroniczną wersją formularza PIT.

Jeśli podatnik rzeczywiście jest samotnym rodzicem, jego rozliczenie roczne może uwzględniać preferencję. Polega ona na tym, że podatek dochodowy należny fiskusowi z deklaracji PIT samotnego rodzica zostanie określony w podwójnej wysokości podatku, który obliczony będzie od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dziecko lub dzieci. Do dochodów łącznych rodzica i dziecka nie wlicza się dochodów bądź przychodów opodatkowanych na zasadach ryczałtu, określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Preferencyjne rozliczenie roczne podatnika - samotnego rodzica możliwe jest do złożenia tylko na drukach przeznaczonych dla rozliczania się z fiskusem na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej 18 i 32 proc. Taka preferencja będzie dostępna tylko więc w przypadku druków PIT-36 i PIT-37. Pierwszy z nich wypełniany będzie przez podatników uzyskujących dochody bez pośrednictwa płatnika, a drugi - za takim pośrednictwem. Oba formularze podatkowe powinny trafić do urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.

E-deklaracja w przypadku przedsiębiorcy

System elektronicznych rozliczeń podatkowych PIT przez internet zdecydowanie ułatwia życie polskim podatnikom. E-deklaracje wybiera i składa za pośrednictwem swojej poczty elektronicznej coraz więcej podatników. Między innymi są to osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. PIT przedsiębiorcy z powodzeniem można złożyć w trybie online, na dodatek bez względu na to, jaką metodą opodatkowania jest on objęty. Sprawdźmy, jak powinna wyglądać poprawna e-deklaracja PIT przedsiębiorcy.

Druk PIT dla podatnika rozliczającego się za pośrednictwem płatnika, czyli PIT-37

PIT-37 to bodajże jeden z najbardziej popularnych rocznych formularzy podatkowych PIT. Służy do rozliczania podatników z dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej z progresją stawki: 18 i 32 proc. Dochody te musiały być przy tym rozliczane przez płatnika podatku dochodowego. Jakie druki PITy wypełnisz, jeśli rozliczasz się za pośrednictwem płatnika? Czy będzie to PIT-37?

Wskazówki do wypełniania e-deklaracji PITy

Każdy podatnik, który po raz pierwszy samodzielnie lub w ogóle pierwszy raz wypełnia deklarację podatkową PIT, ma wiele wątpliwości z tym związanych. Niezależnie od tego, czy posługuje się papierowym, czy elektronicznym drukiem podatkowym. Niemniej e-deklaracje PITy znacznie łatwiej się wypełnia, ponieważ w ich przypadku podatnik może skorzystać z pomocy, jaką udzieli mu kreator rozliczenia. W zasadzie jest on najlepszą wskazówką dla samodzielnego rozliczania się z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Zasugeruje, jaki formularz PIT będzie dla ciebie odpowiedni i wskaże, jakie warunki należy spełnić dla zastosowania konkretnych preferencji, odliczeń i ulg podatkowych. Przedstawiamy wskazówki, które ułatwią ci rozliczenie przy użyciu e-deklaracji PITy.

Dowiedz się, jak wypełnić PIT w programie do e-deklaracji

E-deklaracja podatkowa PIT pozwala na szybkie, łatwe i skuteczne rozliczenie się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Dziś można już z niej korzystać nawet wtedy, jeśli podatnik nie dysponuje podpisem elektronicznym z ważnym certyfikatem kwalifikacji. Wystarczy znać kwotę przychodu wykazanego w poprzednim roku podatkowym, aby skutecznie zweryfikować rozliczenie PIT przez internet i wysłać je przez pocztę elektroniczną do urzędu skarbowego. Aby tego dokonać, trzeba mieć jednak program do e-deklaracji podatkowych. Jak z niego korzystać? Jakie możliwości stwarza taki program?

Poradnik dla składających e-deklarację PIT po raz pierwszy

E-deklaracja PIT jest elektronicznym drukiem podatkowym, który traktowany jest przez fiskusa na równi względem formularzy papierowych. Nie ma więc z formalnego punktu widzenia żadnej różnicy czy rozliczamy swoje przychody lub dochody z zastosowaniem e-deklaracji PIT, czy klasycznego, papierowego zeznania podatkowego. Przedstawiamy poradnik, który pomoże debiutującym podatnikom w wypełnieniu poprawnie e-deklaracji rocznej PIT.