Pobierz program PITy 2020

Ponad 5 mln
prawidłowo rozliczonych podatników

  • kreator pit
  • podpowiedzi przy wypełnianiu
  • autoweryfikacja

Druk PIT dla podatnika rozliczającego się za pośrednictwem płatnika, czyli PIT-37

Pobierz formularz w formacie PDF

PIT-37 to bodajże jeden z najbardziej popularnych rocznych formularzy podatkowych PIT. Służy do rozliczania podatników z dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej z progresją stawki: 18 i 32 proc. Dochody te musiały być przy tym rozliczane przez płatnika podatku dochodowego. Jakie druki PITy wypełnisz, jeśli rozliczasz się za pośrednictwem płatnika? Czy będzie to PIT-37?

 

Dla kogo przeznaczony jest PIT-37?

W deklaracji podatkowej PIT-37 należy ująć wszystkie dochody opodatkowane na podstawie zasad właściwych dla skali podatkowej, o ile były pozyskiwane nie samodzielnie przez podatnika, ale za pośrednictwem płatnika. W ich grupie znajdują się następujące dochody:

  • wynagrodzenie za pracę zawodową - wykonywaną na podstawie zawartej z pracodawcą umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło, stosunku służbowego itp.,
  • stypendia,
  • emerytury i renty,
  • wynagrodzenia z tytułu działalności wykonywanej osobiście,
  • wynagrodzenia z tytułu umowy aktywizacyjnej,
  • zasiłki i świadczenia przedemerytalne wypłacane podatnikowi za pośrednictwem ZUS
  • zasiłki pieniężne wypłacane również przez ZUS,
  • świadczenia z Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • należności, które podatnik pozyskiwał w związku z byciem członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej,
  • świadczenia w związku z realizacją praw autorskich,
  • wynagrodzenie za pracę osób tymczasowo aresztowanych lub skazanych.

Jednocześnie PIT-37 nie wypełnisz, jeśli doliczasz do swojej deklaracji rocznej dochody małoletnich dzieci pozostających pod twoją opieką. Nie ma przy tym znaczenia, że osobiście powinieneś wypełnić PIT-37. W jego miejsce uzupełniasz pola formularza podatkowego PIT-36 i rozliczasz się za jego pośrednictwem z urzędem skarbowym.

Jak wygląda samo rozliczenie?

Jeśli znajdujesz się wśród podatników, którzy pozyskiwali dochody za pośrednictwem płatnika, a w okresie rozliczenia rocznego rozliczają się z nich przed fiskusem, musisz wziąć do ręki papierowy druk PIT-37 lub posłużyć się elektronicznym formularzem podatkowym.

Informacje dochodowe umieszczane w zeznaniu rocznym PIT-37 zaczerpniesz z informacji podatkowej, np. PIT-11, którą pracodawca jest ci zobowiązany wydać po zakończeniu roku podatkowego, a w niektórych przypadkach nawet w czasie jego trwania, gdy stosunek pracy zakończył się wcześniej.

W PIT-37 podstawą rozliczenia podatkowego jest dochód podatnika, czyli różnica pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania. Innymi słowy, odejmujesz od kwoty przychodu wszelkie udokumentowane koszty podatkowe, dzięki czemu obliczasz podatek w wysokości 18 lub 32 proc. PIT od mniejszej kwoty. Podatek liczy  się przy tym według zasady:

  • 18 proc. minus kwota zmniejszająca podatek (w różnej wysokości, w zależności od ostatecznej kwoty dochodu rocznego),
  • 15 395,04 zł + 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł  dla dochodu powyżej pierwszego progu skali podatkowej.

Kwota zmniejszająca podatek może wynieść, w zależności od uzyskanego przez ciebie dochodu w ciągu całego roku podatkowego:

  • 1188 zł -  przy dochodzie do kwoty 6600 zł,
  • 1188 zł zmniejszone o kwotę w wysokości: 631,98 zł × (podstawa obliczenia podatku – 6 600 zł) ÷ 4 400 zł - przy dochodzie od 6600 zł do 11 000 zł,
  • 556,02 zł - przy dochodzie od 11 000 zł do 85 528 zł,
  • 556,02 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556,02 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł - przy dochodzie ponad 85 528 zł.

PIT-37 możesz złożyć w formie elektronicznej lub papierowej do urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.

Podatnik pozyskujący dochody za pośrednictwem płatnika może też przekazać mu obowiązek rozliczenia się w jego imieniu, ale musi do 10 stycznia danego roku podatkowego złożyć na jego ręce PIT-12.

Wskazówki do wypełniania e-deklaracji PITy

Każdy podatnik, który po raz pierwszy samodzielnie lub w ogóle pierwszy raz wypełnia deklarację podatkową PIT, ma wiele wątpliwości z tym związanych. Niezależnie od tego, czy posługuje się papierowym, czy elektronicznym drukiem podatkowym. Niemniej e-deklaracje PITy znacznie łatwiej się wypełnia, ponieważ w ich przypadku podatnik może skorzystać z pomocy, jaką udzieli mu kreator rozliczenia. W zasadzie jest on najlepszą wskazówką dla samodzielnego rozliczania się z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Zasugeruje, jaki formularz PIT będzie dla ciebie odpowiedni i wskaże, jakie warunki należy spełnić dla zastosowania konkretnych preferencji, odliczeń i ulg podatkowych. Przedstawiamy wskazówki, które ułatwią ci rozliczenie przy użyciu e-deklaracji PITy.

Korekta PIT-37 w formie e-deklaracji - dowiedz się, jak to się robi

Błędy w deklaracji PIT-37 czy w innym rozliczeniu zauważone przez Ciebie mogą zostać łatwo poprawione. Wystarczy korekta zeznania rocznego, aby uniknąć nałożenia przez fiskusa na Ciebie jakichkolwiek kar. Musisz wiedzieć, jak skorygować w prawidłowy sposób rozliczenie roczne, które złożyłeś przez internet. Czy e-deklaracja podatkowa również podlega korekcie? Jak najbardziej, ale trzeba wiedzieć, w jaki sposób ją złożyć również w trybie online.

Podatek PIT w formie rocznej e-Deklaracji

Podatek dochodowy od osób fizycznych płacimy od przychodów lub dochodów do urzędu skarbowego w Polsce, jeśli posiadamy status polskiego rezydenta podatkowego lub umowy międzynarodowe tak nakazują. Z tytułu tego podatku wypełniamy i składamy rozliczenie roczne PIT. Dziś można to zrobić na trzy różne sposoby: wypełniając deklaracje podatkowe papierowe i zanosząc je do urzędu skarbowego, bądź wysyłając takie same druki pocztą, z wykorzystaniem listu poleconego i zwrotnego potwierdzenia odbioru, albo również wypełniając e-deklaracje podatkowe online, z użyciem poczty elektronicznej podatnika. Zdecydowanie najszybszym i najwygodniejszym dla nas sposobem dopełnienia obowiązku wobec fiskusa będzie złożenie PIT przez internet.

E-deklaracja w przypadku przedsiębiorcy

System elektronicznych rozliczeń podatkowych PIT przez internet zdecydowanie ułatwia życie polskim podatnikom. E-deklaracje wybiera i składa za pośrednictwem swojej poczty elektronicznej coraz więcej podatników. Między innymi są to osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. PIT przedsiębiorcy z powodzeniem można złożyć w trybie online, na dodatek bez względu na to, jaką metodą opodatkowania jest on objęty. Sprawdźmy, jak powinna wyglądać poprawna e-deklaracja PIT przedsiębiorcy.

Dowiedz się, jak wypełnić PIT w programie do e-deklaracji

E-deklaracja podatkowa PIT pozwala na szybkie, łatwe i skuteczne rozliczenie się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Dziś można już z niej korzystać nawet wtedy, jeśli podatnik nie dysponuje podpisem elektronicznym z ważnym certyfikatem kwalifikacji. Wystarczy znać kwotę przychodu wykazanego w poprzednim roku podatkowym, aby skutecznie zweryfikować rozliczenie PIT przez internet i wysłać je przez pocztę elektroniczną do urzędu skarbowego. Aby tego dokonać, trzeba mieć jednak program do e-deklaracji podatkowych. Jak z niego korzystać? Jakie możliwości stwarza taki program?