Korekta PIT-37 w formie e-deklaracji - dowiedz się, jak to się robi

Pobierz formularz w formacie PDF

Błędy w deklaracji PIT-37 czy w innym rozliczeniu zauważone przez Ciebie mogą zostać łatwo poprawione. Wystarczy korekta zeznania rocznego, aby uniknąć nałożenia przez fiskusa na Ciebie jakichkolwiek kar. Musisz wiedzieć, jak skorygować w prawidłowy sposób rozliczenie roczne, które złożyłeś przez internet. Czy e-deklaracja podatkowa również podlega korekcie? Jak najbardziej, ale trzeba wiedzieć, w jaki sposób ją złożyć również w trybie online.

 

Prawo każdego podatnika

Każdy z nas może popełnić błąd przy wypełnianiu swojego rocznego rozliczenia z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie jest to niczym szczególnym i fiskus jest tego jak najbardziej świadomy. Otrzymuje tysiące korekt złożonych już deklaracji rocznych - zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

Pod pojęciem korekty należy rozumieć powtórne, poprawkowe zeznanie podatkowe, składane dokładnie na tym samym druku, na którym składałeś pierwszą, główną deklarację. Musisz w korekcie wpisać swoje dane i obowiązkowo zaznaczyć, że mamy do czynienia z korektą. Powinieneś podać prawidłowe dane (te, które wpisałeś błędnie) lub uzupełnić korektę o dodatkowe dane, które wcześniej pominąłeś. Korekta jest sposobem na poprawę błędów i uzupełnienie deklaracji podatkowej np. o źródła przychodów, o których nie wiedziałeś lub zapomniałeś. Możesz też za jej pośrednictwem wykazać należne Ci ulgi podatkowe.

Nie ma problemu, żebyś złożył dowolną liczbę korekt deklaracji podatkowych za dany rok. Musisz tylko trzymać się odpowiednich terminów.

Tylko, albo aż - 5 lat na korektę

Od zakończenia danego roku podatkowego, czyli właściwie od 31 grudnia danego roku liczone jest 5 lat, w czasie których możesz korygować swoją deklarację roczną PIT. Co więcej, możesz to zrobić nawet wielokrotnie. Nie ma znaczenia, jak często będziesz składał korektę czy posłużysz się nią tylko jeden raz. Skutecznie poprawisz błędy, jakie popełniłeś w rocznym rozliczeniu podatkowym.

Prawo do korekty przez 5 kolejnych lat podatkowych będzie ci przysługiwało, o ile  samodzielnie, co oznacza nie za pośrednictwem płatnika (np. ZUS-u czy pracodawcy), rozliczałeś się z urzędem skarbowym z podatku PIT. Nie ma więc znaczenia, czy jesteś opodatkowany ryczałtem, kartą podatkową, podatkiem liniowym lub skalą podatkową, - zawsze możesz posłużyć się korektą. Tryb opodatkowania nie ma tu nic do rzeczy, podobnie jak forma rozliczenia - papierowa lub elektroniczna.

Liczy się czas

Najlepiej, abyś jak najszybciej poprawił swoje błędy, jakie dostrzeżesz na wcześniejszej deklaracji podatkowej. Prosta zasada - im szybciej skorygujesz swój PIT, tym lepiej, ponieważ fiskus nie będzie oskarżał cię o wykroczenie czy przestępstwo skarbowe i unikniesz przykrych konsekwencji karnych.

Korekta  w czasie kontroli

Uwaga! Kontrola z urzędu skarbowego może zawiesić na pewien czas prawo do korygowania rozliczenia podatkowego. Przy sprawdzaniu poprawności rozliczenia np. ulg podatkowych w deklaracji rocznej, możesz jednak bez większych przeszkód skorygować inne dane w PIT, np. dodać źródła przychodu i opłacić podatek należny fiskusowi. Nie możesz jednak korygować to, co jest przedmiotem kontroli ze strony urzędu skarbowego. Po zakończeniu postępowania kontrolnego taka możliwość pojawi się ponownie.

Jak skorygować PIT online?

E-deklaracje podatkowe również umożliwiają dokonywanie korekty rozliczenia rocznego. Na jednym z pierwszych stron kreatora oznaczasz po prostu, że wypełniasz korektę zeznania, a nie deklarację główną. Później wystarczy, że będziesz wpisywać w poszczególne pola formularza podatkowego w formie elektronicznej prawidłowe wartości w polach, które kwalifikują się do korekty. Następnie ponownie podajesz wartość przychodu z poprzedniego roku podatkowego, celem weryfikacji tożsamości.

Jeśli w wyniku korekty PIT okaże się, że zapłacone przez ciebie uprzednio zobowiązanie podatkowe wobec fiskusa jest w rzeczywistości większe, to powstanie niedopłata podatkowa. Powinieneś ją uiścić jak najszybciej na konto urzędu skarbowego. Jeśli zrobisz to przed końcem danego okresu rozliczeniowego (np. dla PIT-37 i PIT-36 będzie to termin do 30 kwietnia danego roku podatkowego), to nie będziesz musiał płacić żadnych odsetek za zwłokę. W innym przypadku musisz liczyć się z tym, że zostaną nałożone na ciebie odsetki ustawowe.

Uwaga - korekta nie wymaga już uzasadnienia

Do korekty rozliczenia rocznego nie trzeba już dołączać uzasadnienia przyczyn korekty. Może się jednak zdarzyć, że fiskus wezwie cię do złożenia dodatkowych wyjaśnień i wtedy musisz podać, dlaczego posłużyłeś się korektą.

Podatek PIT w formie rocznej e-Deklaracji

Podatek dochodowy od osób fizycznych płacimy od przychodów lub dochodów do urzędu skarbowego w Polsce, jeśli posiadamy status polskiego rezydenta podatkowego lub umowy międzynarodowe tak nakazują. Z tytułu tego podatku wypełniamy i składamy rozliczenie roczne PIT. Dziś można to zrobić na trzy różne sposoby: wypełniając deklaracje podatkowe papierowe i zanosząc je do urzędu skarbowego, bądź wysyłając takie same druki pocztą, z wykorzystaniem listu poleconego i zwrotnego potwierdzenia odbioru, albo również wypełniając e-deklaracje podatkowe online, z użyciem poczty elektronicznej podatnika. Zdecydowanie najszybszym i najwygodniejszym dla nas sposobem dopełnienia obowiązku wobec fiskusa będzie złożenie PIT przez internet.

E-deklaracje PITy to wygodny sposób na zobowiązanie względem fiskusa

Nie trzeba być księgowym, ani specjalistą z zakresu podatków, aby samodzielnie rozliczyć swój PIT. Fiskus oczekuje od podatników będących polskimi rezydentami podatkowymi, że rozliczą się oni ze swoich przychodów lub dochodów w ramach odpowiedniej deklaracji podatkowej. Bez problemu możesz wypełnić takie zobowiązanie, jeśli skorzystasz z programu online czy komputerowego. E-Deklaracja podatkowa jest przez fiskusa traktowana na równi z papierowym rozliczeniem, dlatego dla formalnej kwestii zeznania nie ma znaczenia, którą opcję wybierzesz.

E-deklaracje PIT najlepszym sposobem na szybkie rozliczenie PIT

Rozliczenie PIT w polskim urzędzie skarbowym składa każdy podatnik, który posiada status polskiego rezydenta podatkowego. Musi on rozliczyć się ze wszystkich swoich przychodów lub dochodów z polskim fiskusem. Może tego dokonać nie tylko przy użyciu, tradycyjnego, papierowego formularza podatkowego, ale również wypełnić po prostu szybko i skutecznie e-deklaracje PIT i wysłać ją pocztą mailową na adres urzędu. Jak rozliczać się elektronicznie i czy rzeczywiście jest to wygodne i szybkie?

Wskazówki do wypełniania e-deklaracji PITy

Każdy podatnik, który po raz pierwszy samodzielnie lub w ogóle pierwszy raz wypełnia deklarację podatkową PIT, ma wiele wątpliwości z tym związanych. Niezależnie od tego, czy posługuje się papierowym, czy elektronicznym drukiem podatkowym. Niemniej e-deklaracje PITy znacznie łatwiej się wypełnia, ponieważ w ich przypadku podatnik może skorzystać z pomocy, jaką udzieli mu kreator rozliczenia. W zasadzie jest on najlepszą wskazówką dla samodzielnego rozliczania się z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Zasugeruje, jaki formularz PIT będzie dla ciebie odpowiedni i wskaże, jakie warunki należy spełnić dla zastosowania konkretnych preferencji, odliczeń i ulg podatkowych. Przedstawiamy wskazówki, które ułatwią ci rozliczenie przy użyciu e-deklaracji PITy.

Druk PIT dla podatnika rozliczającego się za pośrednictwem płatnika, czyli PIT-37

PIT-37 to bodajże jeden z najbardziej popularnych rocznych formularzy podatkowych PIT. Służy do rozliczania podatników z dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej z progresją stawki: 18 i 32 proc. Dochody te musiały być przy tym rozliczane przez płatnika podatku dochodowego. Jakie druki PITy wypełnisz, jeśli rozliczasz się za pośrednictwem płatnika? Czy będzie to PIT-37?

E-deklaracja w przypadku przedsiębiorcy

System elektronicznych rozliczeń podatkowych PIT przez internet zdecydowanie ułatwia życie polskim podatnikom. E-deklaracje wybiera i składa za pośrednictwem swojej poczty elektronicznej coraz więcej podatników. Między innymi są to osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. PIT przedsiębiorcy z powodzeniem można złożyć w trybie online, na dodatek bez względu na to, jaką metodą opodatkowania jest on objęty. Sprawdźmy, jak powinna wyglądać poprawna e-deklaracja PIT przedsiębiorcy.